Obchodní podmínky

Tyto obchodní
podmínky jsou platné a účinné od 2.2. 2021 pro nákup a prodej prostřednictvím on-line obchodu
umístěného na doméně harikola.cz, který provozuje paní Hana Richterová, IČO 63441705, sídlem Nerudova
1357/5, 589 01 Třešť, (dále též jako „Prodávající“)

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)
se aplikují pro případy nákupu a prodeje prostřednictvím internetového obchodu
Prodávající prostřednictvím webového rozhraní umístěného na doméně harikola.cz (dále též jako „webové
rozhraní“).

1.2. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou jízdní kola, příslušenství a
komponenty k jízdním kolům, hračky, sportovní potřeby a vybavení a další
související zboží uvedené ve webovém rozhraní.

1.3. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávající a
koncového zákazníka – spotřebitele (dále též jako „Kupující“). Kupující
zasláním objednávky a jejím potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje,
že akceptuje tyto obchodní podmínky jako část obsahu kupní smlouvy a že se s
nimi seznámil. Obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou
Kupujícímu zaslány e-mailem společně s potvrzením objednávky.

1.4. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která zaslala objednávku prostřednictvím webového
rozhraní, a tím projevila vůli uzavřít kupní smlouvu s Prodávající. Vzhledem k
platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem, a
Kupující, který spotřebitelem je.

1.5. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem
nebo s ním jinak jedná.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se
zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na
jiném jazyce.

1.7. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským
zákoníkem, a je-li smluvní stranou Spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení odchylná od
obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní
smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a Prodávající
není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732
odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Kupující může provádět objednávání zboží bez
registrace přímo z webového rozhraní nebo se může na webovém rozhraní
zaregistrovat. Na základě registrace prostřednictvím uživatelského účtu lze
dále spravovat (sledovat průběh, archivovat, mazat,
atd.) objednávky, komentovat zboží případně provádět další úkony, které webové
rozhraní umožňuje.

2.3 Kupující může objednání zboží rovněž provést prostřednictvím e-mailové komunikace s
Prodávající, a to zasláním objednávky na kontaktní email Prodávajícího uvedený
na webovém rozhraní, nebo dále prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky
na Kontaktním telefonu Prodávající uvedeném na webovém rozhraní.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si
Kupující volí sám. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu
třetím osobám.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit uživatelské účty, které nebyly déle než
12 měsíců využívány, a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování
dobrých mravů, zákona nebo jejichž majitelé se dopouští porušování těchto
obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.

2.7. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a
dodání zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány a prezentovány
ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není dotčena možnost Prodávající uzavřít
s Kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávající Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat,
ledaže Prodávající výslovně uvede jinak.

2.9. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží
uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky.

2.10. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení
zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje
Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo,
e-mailovou adresu).

2.11. Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu ve webovém rozhraní zobrazena
rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná
cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání – dopravy) a případných poplatků spojených se zvoleným
způsobem platby. V rámci rekapitulace je Kupujícímu umožněno měnit zadané
údaje. Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „Odeslat objednávku“. Údaje Kupujícího
uvedené v závazné objednávce jsou Prodávající považovány za správné.

2.12. Smluvní
vztah mezi Prodávající a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) okamžikem,
kdy na základě objednávky Kupujícího strana Prodávající potvrdí přijetí
objednávky („přijetí objednávky) a
toto potvrzení je zasláno Kupujícímu elektronickou poštou a adresu, kterou do
objednávky uvedl. Přijetí objednávky může být součástí potvrzení o obdržení
objednávky, nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

2.13. Prodávající je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající si
vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom
hledí, jako by nebyla podána.

2.14. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. To neplatí v
případě nákladů na balení a doručení zboží, kdy se náklady liší podle způsobu a
poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Způsob, poskytovatele a způsob úhrady
volí Kupující v průběhu objednávky.

2.15. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu jím objednané zboží a
umožnit mu nabýt ke zboží vlastnické právo a Kupující se zavazuje toto zboží od
Prodávající či Kupujícím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu
kupní cenu. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a případné
poplatky související se zvoleným způsobem platby.

2.16. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávající při uvedení ceny zboží
ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, případně ke zjevné chybě v
psaní a počtech, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela
zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí
objednávky podle těchto obchodních podmínek.

2.17. Kupující
může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo
emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle nebo na emailové adrese
Prodávající. Všechny objednávky přijaté Prodávající jsou závazné. Pozdější
zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávající. Pokud je zrušena
objednávka ohledně zboží, u kterého není možné odstoupit od smlouvy, příp. je
odstoupení od smlouvy spojeno s náklady, má Prodávající nárok na náhradu
nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

Článek 3.

Platební a dodací podmínky

3.1. V
odůvodněných případech (především
u objednávek s celkovou cenou nad 20 000,-Kč) může Prodávající požadovat
zálohu na kupní cenu.

3.2. Prodávající
je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 2.13), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před
odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.

3.3. Společně s
kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,
rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. Kupující má
možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávající mimo dalších způsobů uvedených
ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:- v hotovosti
nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně Prodávající,

– bezhotovostně
převodem na účet Prodávající.

Případné další
platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou
uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny i v potvrzení o
přijetí objednávky. Pokyny
pro bezhotovostní platbu (zejména variabilní symbol) budou Kupujícímu sděleny v
potvrzení objednávky.

3.5. Platba zboží
je možná výhradně v českých korunách (Kč).

3.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření
kupní smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při
bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
Prodávající.

3.7. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě osobního převzetí nebo platby na dobírku
expeduje zpravidla do 1 až 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě
převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 1 až 5
pracovních dní od připsání příslušné částky na svůj účet.

3.8. Zboží, které není skladem, je příslušně označeno na webovém rozhraní a Prodávající jej
expeduje v čase uvedeném na webovém rozhraní. Pokud není u zboží uvedený údaj o
předpokládané lhůtě expedice, Prodávající jej expeduje, jakmile je to možné. O
přesném datu je Kupující předem informován.

3.9. Způsoby dodání zboží jsou, mimo další způsoby uvedené ve webovém rozhraní:

– osobní odběr

– zaslání zboží poštou

– zaslání zboží kurýrem

Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v
potvrzení o přijetí objednávky.

3.10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve
webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení o
přijetí objednávky ze strany Prodávající.3.11. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.12. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.

3.13. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v
objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

3.14. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží
Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Pokud Kupující bezdůvodně odmítne
převzít zboží, není Prodávající v prodlení se splněním své povinností
zboží dle kupní smlouvy dodat. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží se
nepovažuje za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

3.15. V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito
obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s
dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den
prodlení Kupujícího ve výši 10,- Kč, nejvýše však celkem 500,- Kč nebo do výše
kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které
Prodávající z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou. Po uplynutí lhůty 30
dnů od nepřevzetí zboží Kupujícím má Prodávající právo od kupní smlouvy
odstoupit.

3.16. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat soulad dodávané zásilky s
přepravními dokumenty, zejména počet balení zásilky, neporušenost obalů zboží a
v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním
škodní protokol. V případě shledání porušení obalu, případně neúplného množství
nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

3.17. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, nikoli
však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či
ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem,
kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak
neučinil.

3.18. Prodávající ohledně plateb prováděných na
základě kupní smlouvy Kupujícímu vystaví daňový doklad – fakturu. Daňový doklad
– fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v
elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

3.19. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávající, jsou-li vydány.

Článek 4.

Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující, je-li spotřebitelem, má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo
odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení
od kupní smlouvy může Kupující v této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu
Prodávající nebo na Kontaktní e-mail Prodávající. Pro odstoupení od kupní
smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný Prodávající.

4.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání
Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky
nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.3. V případě
odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být
Prodávající vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu
uvedenou na webovém rozhraní. Zboží musí být Prodávající vráceno nepoškozené,
neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující nese
náklady spojené s navrácením zboží Prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.4.4. Odstoupí-li
Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní
prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
Prodávajícímu odeslal.

4.5. Kupující k vrácenému zboží přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo
jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od
kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí
hotovosti, poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat
kontaktní adresu, telefon a e-mailovou adresu Kupujícího.

4.6. Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů na
dodání. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy
Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii)
příp. zasláním na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní
ceny (pokud Kupující žádný způsob do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu
nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto
způsobem nevzniknou žádné další náklady.

4.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží,
který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží
ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.8. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho
poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v
důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání
zboží.

4.9. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží z objektivních příčin
(zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila
jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo
se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré
závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky.

4.10. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této
skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti
uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet
sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky
poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení
Prodávajícímu nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.4.11. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu
vrátit i poskytnutý dárek.

Článek 5.

Odpovědnost za vady a reklamační řád

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117
a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku)

5.2. Prodávající
odpovídá Kupujícímu, že Zboží je při převzetí bez vad.

5.3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl,
že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Kupující rovněž nemá
právo z vadného plnění, neoznámil-li Kupující vadu Prodávajícímu bez
zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči
zjistit.

5.4. Obsahuje-li zboží vady, má Kupující, který je spotřebitelem, právo požadovat dodání nového zboží
bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada
týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu dané součásti;
není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

<p”>5.5. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má Kupující, který je spotřebitelem, i
v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané zboží řádně užívat pro
opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující
právo od Kupní smlouvy odstoupit.

5.6. Neodstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od Kupní smlouvy nebo
neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti
nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na
přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez
vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu
působilo značné obtíže.

5.7. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním, u zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla
nižší kupní cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
vyplývá-li to z povahy zboží.

5.8. Reklamace zboží, včetně odstranění vad daného zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Prodávající
s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující
stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

5.9. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Prodávající neobdržel veškeré
podklady potřebné pro vyřízení reklamace, a to do doby, než budou dané podklady
dodány.

5.10. Prodávající po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného zboží.

5.11. Nárok na uplatnění práv z vad zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného
uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj.
zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry
parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Článek 6.

Ochrana osobních údajů

6.1. Prodávající
je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Správcem a
zpracovatelem osobních údajů je Prodávající, tj. paní Hana Richterová, IČO
63441705, sídlem Nerudova 1357/5, 589 01 Třešť.

6.2. Kupující za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení
uživatelského účtu souhlasí se shromažďováním a zpracováním těchto svých
osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační
adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační
číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních
údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu („osobní
údaje“), a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy nebo do doby vyjádření
nesouhlasu s tímto zpracováním.

6.3. Zpracováním
osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto
zpracovatele.

6.4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z
databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití.6.5. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí
dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní
údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení
zboží.

6.6. Osobní údaje
budou zpracovávány nejdéle po dobu 5 let od uzavření Kupní smlouvy. Osobní
údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.

6.7. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může:

– požádat Prodávajícího o vysvětlení,

– požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinna
tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.6.9. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů Prodávající také pro účely zasílání informací a obchodních
sdělení Kupujícímu ze strany Prodávajícího. Souhlas se zpracováním osobních
údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě
znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

6.10. Souhlasy se shromažďováním a zpracováním osobních údajů Kupujícího Prodávající pro všechny uvedené účely může Kupující kdykoli písemně odvolat, a to buď elektronickou
formou, nebo písemně na adresu sídla Prodávající.

6.11. Na svém webovém rozhraní je Prodávající oprávněn
využívat soubory „cookies“, a to jak relačních, tak i trvalých. V souladu s
ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
je Kupující informován o tom, že webové rozhraní umístěné na doméně harikola.cz
využívají pro svoji činnost soubory „cookies“ pro účely personalizace obsahu a
reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýzu návštěvnosti. Kupující
může zamezit ukládání tzv. cookies nastavením svého počítače, resp. internetového
prohlížeče. Pokud Kupující použití souborů cookies nepovolí, některé funkce a
stránky nemusí fungovat, jak by měly.

Článek 7.

Závěrečná ustanovení

7.1. Pokud vztah
související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou
obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým
právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných
právních předpisů. Činnost Prodávající související s nákupem a prodejem
prostřednictvím e-shopu umístěného na doméně harikola.cz se zaměřuje pouze na území České republiky a nikoliv do zahraničí.

7.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné,
nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se
nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení.
Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá
platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních
podmínek) lze pouze písemnou formou, případně způsobem, jakým byla kupní
smlouva uzavřena.

7.3. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními
podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí
podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických
krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

7.4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být
druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo
doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby
odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v
jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi
stranami.

7.5. Prodávající je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad
oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

7.6. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo se
může Kupující obracet na v předchozím odstavci vyjmenované subjekty.

7.7. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny materiály na nich (texty, fotografie,
obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky,
inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní, je chráněn
autorským právem Prodávající a může být chráněn dalšími právy třetích osob.
Obsah nesmí být Kupujícím měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit
žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávající.
Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty
umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající
postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Názvy a
označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými
obchodními známkami příslušných vlastníků

7.8. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového
rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí
při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní
vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo
třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové
vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní
nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu
s jeho určením či účelem.

7. 9. Kupující jako spotřebitel má podle zákona na ochranu spotřebitele právo na mimosoudní
řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování
služeb. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní
inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web:

7.10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v
elektronické podobě po dobu minimálně 5 let a není přístupná třetím osobám
(ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních
podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně
obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové
podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)